Inspiratie

Algemene voorwaarden Interweddings

 

Definities:

In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt.

 

Interweddings:

Interweddings is een hadenlsnaam van In2Travels BV, gevestigd te Delden, Langestraat 79, ingeschreven in het handelsregister onder KvK nummer 69066183 te Enschede.

 

Opdrachtgever:

diegene die aan Interweddings opdracht heeft verstrekt, of beoogt te verstrekken, tot het organiseren van een bruiloft, of in wiens naam Interweddings een bruiloft, verloving of jubileum organiseert of een reservering daartoe pleegt. Totdat een overeenkomst tot stand is gekomen wordt de opdrachtgever in deze algemene voorwaarden ook wel aanvrager genoemd.

 

Leverancier:

diegene die in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf goederen en/of diensten aanbiedt/levert in verband met een door Interweddings te organiseren bruiloft.

 

Overeenkomst:

De overeenkomst tot dienstverlening tussen de Interweddings en de opdrachtgever.

 

Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Interweddings evenals op iedere tot stand gekomen overeenkomst.

 

1.2 Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

1.3. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Interweddings en opdrachtgever zullen als dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

1.4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

1.5 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andersluidende voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen voor zover niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 2 – Totstandkoming en inhoud overeenkomst

2.1. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling (c.q. telefonisch) of schriftelijk (c.q. per e-mail) een aanbod van Interweddings aanvaardt. De opdrachtgever ontvangt van Interweddings schriftelijk (c.q. per e-mail) een bevestiging van de overeenkomst. Zodra u toestemming heeft gegeven om te reserveren (op welke manier dan ook) is uw reservering definitief. Er geldt géén herroepingsrecht!

 

2.2. De eerste uitgebrachte offerte is wederzijds vrijblijvend. Aan druk-, zetfouten en verschrijvingen, evenals aan verminkte offertes kunnen geen rechten worden ontleend.

 

2.3. Indien Interweddings met de uitvoering en/of aanpassing van een offerte is begonnen, nog zonder dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, is de aanvrager alle kosten in verband met de vervaardiging en samenstelling van de offerte verschuldigd. Hiermee worden o.a. legalisatiekosten, aanvraag van een ondertrouwvergunning en/of vertaalkosten, onderzoekskosten bedoeld ter verkrijging van meer informatie dan welke staat omschreven in de offerte, kosten ten behoeve van locatiebezichtigingen, gesprekken op locatie bij aanvrager e.d. bedoeld.

 

2.4. Alle door Interweddings vermelde prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.

 

2.5. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Interweddings daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Interweddings anders aangeeft.

 

2.6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Interweddings niet tot de uitvoering van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

 

2.7. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor vervolg overeenkomsten.

 

2.8 Interweddings, alsmede derden die bij de uitvoering van de overeenkomst worden betrokken, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van de overeenkomst ten gevolge van overmacht, zo bijvoorbeeld bij uitputting van de voorraad of het uitblijven van leveringen door toeleveranciers, het tenietgaan van goederen of het niet uitvoeren van verbintenissen ten gevolge van ongevallen, staking, brand, overstroming enz. Deze opsomming is niet-limitatief. Genoemde partijen zijn niet verplicht het onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen. Voorgaande is van toepassing betreffende de bruidslijsten alsook het plannen van de bruiloft en alles wat daarbij komt kijken. De genoemde partijen zijn wel verplicht de gevolgen te beperken door de nodige maatregelen te nemen voor zover zij daartoe redelijkerwijs in staat zijn en krachtens overeenkomst gehouden zijn.

 

2.9 De prijzen betreffende diensten en goederen geleverd door derden (toeleveranciers) zijn niet inbegrepen in de prijzen in het kader van de overeenkomst te voldoen aan Interweddings. Eventuele bijkomende kosten, berekend door toeleveranciers of anderen, komen ten laste van de opdrachtgever.

 

Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst

3.1. Interweddings zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 

3.2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Interweddings het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

 

3.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Interweddings aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de opdrachtgever behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Interweddings worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Interweddings zijn verstrekt, heeft Interweddings het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

 

3.4. Interweddings is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Interweddings is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of niet volledige gegevens.

 

3.5. Indien door Interweddings of door Interweddings ingeschakelde derden in het kader van een overeenkomst werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, dient de opdrachtgever de kosten te dragen verband houdende met de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten en deze faciliteiten ter hunner beschikking te stellen.

 

3.6. Opdrachtgever vrijwaart Interweddings dan wel door Interweddings ingeschakelde derden, van eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan de opdrachtgever toerekenbaar is.

 

3.7 Werknemers, stagiaires en/of derden hebben geen recht om Interweddings als ondernemer op welke wijze ook te verbinden. Opdrachten door hen opgenomen zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een persoon die daartoe schriftelijk gemachtigd. Interweddings behoudt zich het recht voor om de uitvoering van opdrachten te weigeren waarvoor Interweddings een dergelijke bevestiging niet gegeven heeft.

 

Artikel 4 – Wijzigen van de overeenkomst

4.1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

 

4.2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de overeenkomst daardoor worden beïnvloed. Interweddings zal de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

 

4.3. Indien de wijziging van en/of de aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Interweddings de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

 

4.4. In afwijking van lid 4.3. zal Interweddings geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Interweddings kunnen worden toegerekend.

 

4.5. Interweddings behoudt zich het recht voor om wettelijke opgelegde prijsstijgingen, die plaatsvinden tussen opdrachtbevestiging en de uitvoering van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. Interweddings is verplicht deze prijswijzigingen zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever mede te delen en toe te lichten.

 

4.6 Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal Interweddings daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst het honorarium beïnvloedt.

 

Artikel 5 – Leveringstermijnen

5.1 Indien de opdrachtgever de geleverde producten en/of diensten op het afgesproken tijdstip van levering niet in ontvangst neemt c.q. accepteert, wordt de daarvoor verschuldigde prijs alsnog in rekening gebracht volgens de overeengekomen condities, eventueel vermeerderd met de kosten voor geleden schade en/of extra onkosten geleden door Interweddings.

 

5.2 Het verzoek door de opdrachtgever om de leveringsdata te wijzigen, kan alleen in onderling overleg en na schriftelijke bevestiging van Interweddings. Alle kosten voortvloeiend uit deze wijziging komen ten laste van de opdrachtgever.

 

5.3 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of de aflevering van bepaalde leveranties door een toeleverancier de termijn overschreden, dan is in geen geval Interweddings of de weddingplanner aansprakelijk voor de gevolgen van welke aard dan ook.

 

Artikel 6 – Betaling

6.1. Bij het afsluiten van de overeenkomst vindt er door de opdrachtgever een voorschotbetaling plaats van minimaal 30% van het geoffreerde bedrag. Dit bedrag dient te worden betaald binnen de daarvoor gestelde termijn van 7 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen opdrachtgever en Interweddings anders is overeengekomen. Het restant van de nota bedrag dient uiterlijk 10 weken vóór de vertrekdatum uit Nederland/België te worden voldaan. Na de bruiloft ontvangt de opdrachtgever eventueel ter plaatse een laatste factuur op basis van nacalculatie door de wedding planner, voor de nog niet eerder gefactureerde kosten en eventuele creditering dan wel debitering ontstaan door wijzigingen ontstaan in de opdrachtbevestiging. Deze betaling dient contant te worden voldaan. Eventuele bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

 

6.2. De opdrachtgever die niet tijdig betaalt, is van rechtswege in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Interweddings is in dat geval gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, dan wel volledige nakoming te vorderen. Interweddings is gerechtigd aanvullende schadevergoeding te vorderen voor alle ter zake van de overeenkomst al gemaakte kosten en opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd.

 

6.3. In geval van faillissement, beslag of toepassing van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van/op de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Interweddings op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

6.4. Interweddings heeft het recht de door opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Interweddings kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde van de toerekening aanwijst. Interweddings kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente evenals de kosten worden voldaan.

 

6.5. Is opdrachtgever in gebreke en/of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in- en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.

 

6.6. Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

6.7 Interweddings behoudt zich het recht voor verschuldigde bedragen ineens op te eisen indien daarvoor gegronde redenen zijn.

 

6.8 Interweddings is gerechtigd prijsstijgingen betreffende toeleveranciers door te berekenen aan opdrachtgever indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen en producten zijn gestegen.

 

6.9 Bovendien mag Interweddings het overeengekomen bedrag op de offerte verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dat niet toerekenbaar is aan Interweddings, dat in redelijkheid niet van Interweddings mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. Interweddings zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het bedrag in kennis stellen. Interweddings zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

6.10 Indien er op de dag van de bruiloft of gedurende de uitvoering van de bruiloft door veranderende weersomstandigheden het overeengekomen programma niet kan worden uitgevoerd, dan zal de Gebruiker in overleg met de Opdrachtgever het programma aanpassen. De eventuele meerkosten van die aanpassing zijn volledig voor rekening van de Opdrachtgever. Op eerste verzoek van de Gebruiker zal de Opdrachtgever een zaakwaarnemer aanwijzen die inzake voornoemde vereiste aanpassingen bevoegd is om in overleg te treden met de Gebruiker alsmede bevoegd is om de nodige aanpassingen te accorderen.

 

6.11 Indien Interweddings hogere onkosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze voor vergoeding door de opdrachtgever in aanmerking. Hieronder is mede begrepen extra onkosten in verband met wisselkoersen.

 

In geval prijs- of kostenstijgingen doet Interweddings daarvan zoveel mogelijk voorafgaande mededeling aan de opdrachtgever.

 

Artikel 7 – Onderzoek, klachten en reclames

7.1. Reclames dienen uiterlijk binnen vijf werkdagen, na de datum van de plaatsgevonden bruiloft, schriftelijk en voldoende gemotiveerd bij Interweddings te worden ingediend. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Interweddings in staat is adequaat te reageren. Het indienen van reclames ontheft de opdrachtgever niet van zijn verplichting de door Interweddings ingediende facturen, tijdig te voldoen.

 

7.2. Interweddings dient terstond in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Indien de reclame naar haar oordeel juist is, zal zij te hare keuze hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde producten en/of diensten, hetzij de geleverde producten en/of diensten gratis vervangen c.q. herstellen, in geval van producten, na teruglevering daarvan in de originele toestand.

 

7.3 Indien een klacht gegrond is, zal Interweddings de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

 

7.4 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Interweddings slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9.

 

Artikel 8 – Opzegging, beëindiging en opschorting van de overeenkomst

8.1. Interweddings heeft te allen tijde het recht een overeenkomst, of wijzigingen daarin, te weigeren en/of te beëindigen, in geval de opdracht in strijd is met enig wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling. Interweddings heeft tevens het recht een overeenkomst te beëindigen/te weigeren, indien de inhoud naar haar oordeel de belangen en/of goede naam van haar onderneming kan schaden.

 

8.2. Indien de veiligheid van gasten, personeel en/of gecontracteerde onvoldoende wordt gewaarborgd of bij oneigenlijk gebruik van de ter beschikking gestelde materialen, is Interweddings gerechtigd naar eigen inzicht af te wijken van de reeds gesloten overeenkomst, dan wel deze op kosten van de nalatige partij geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

 

8.3. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de door Gebruiker gemaakte kosten, waaronder de vergoedingen aan derden, als gevolg van deze annulering in zijn geheel door Opdrachtgever vergoed worden. De annuleringskosten zijn gelijk aan het voorschot bedrag in artikel 6.1 van de Overeenkomst bij opzegging tot 10 weken voor de levering. De annuleringskosten bedragen 90% van de totale som van de Overeenkomst bij opzegging 4 tot 10 weken voor de levering. De annuleringskosten bedragen 100% van de totale som van de Overeenkomst bij elke opzegging later dan 4 weken voor levering

 

8.4. Interweddings is bevoegd de nakomingen van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden indien de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt en/of na het sluiten van de overeenkomst Interweddings ter kennis gekomen omstandigheden goede gronden geven tot vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen en/of opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid onvoldoende is of uitblijft.

 

8.5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Interweddings op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Interweddings de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

 

8.6. Interweddings behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

8.7. Interweddings raadt opdrachtgever een bruilofts-, reis en annuleringsverzekering af te sluiten.

 

8.8 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Interweddings, zal Interweddings in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.

 

8.9 Voorts is Interweddings bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verwacht.

 

8.10 Interweddings behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

9.1 Indien Interweddings aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

 

9.2 Indien Interweddings aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Interweddings in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

 

9.3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; ·- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Interweddings aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Interweddings toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

9.4. Interweddings is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade.

 

9.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Interweddings.

 

9.6. Interweddings is nimmer aansprakelijk voor schade door toedoen van derden waaronder toeleveranciers e.a.

 

Artikel 10 – Vrijwaring

10.1 De opdrachtgever vrijwaart Interweddings van aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

10.2. Indien opdrachtgever aan Interweddings informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 11 – Overmacht

11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan hun schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

 

11.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat zijn de verplichtingen na te komen.

 

11.3. Interweddings heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Interweddings zijn verplichtingen had moeten nakomen.

 

11.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

11.5. Voor zover Interweddings ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Interweddings gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

12.2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Interweddings gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Interweddings zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Interweddings niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 13 – Geschillen

13.1 Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 14 – Toepasselijk recht

14.1 Op elke overeenkomst tussen Interweddings en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 15 – Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

15.1 Deze voorwaarden staan op de website van Interweddings. Tevens ontvangt opdrachtgever deze bij de offerte.

 

15.2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

 

15.3 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. Alle rechten voorbehouden.

 

© 2021 Interweddings

Spring naar toolbar